FIVEGT관리자 2015.12.11
[2015. 12. 11 레이디경향]「레이디경향」과 ‘파이브지티’가 드리는 행운 156
 
                                      
                                       

레이디경향파이브지티가 드리는 행운, 얼굴 인식 시스템으로 우리 집 보안을 리모델링하다!

 빈집털이 범죄가 심해지면서 빈집 신고제까지 도입됐다. 비밀번호 노출 위험이 있는 도어록 하나만으로 불안하다
 면  얼굴 인식으로 출입문을 여는 보안 리모델링에 주목 하자


 
 

             http://lady.khan.co.kr/khlady.html?mode=view&code=8&artid=201511051600082